Fifty-One
International Club
Leuven

logo FOC Leuven

FOC Leuven hecht belang aan uw privacy

De persoonsgegevens die wij verwerken doen wij dit steeds overeenkomstig de Algemene Verordening gegevensbescherming (hierna “AVG”) en de Privacywetgeving.

Onder de term “persoonsgegevens” valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (naam,contactgegevens,…), ook wel “betrokkene”
genaamd.

Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen en bewaren tot het
mededelen en het vernietigen ervan.

FOC Leuven is de “verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonsgegevens waarover zij beschikt. Dit betekent dat wij bepalen voor welke doeleinden en met welke middelen die gegevens worden verwerkt en dat wij uw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten zijn voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van u gegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij wij verwerkingen uitvoeren in opdracht van derden. In dit laatste geval zijn deze derden
verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zijn wij enkel “verwerker”.

Welke gegevens wij verwerken
Wij zijn een serviceclub vzw en vragen alleen onze leden hun gegevens : naam, voornaam en geboortedatum; adres; email; tel; gsm; beroepsactiviteit (evt. btw-nummer); naam, voornaam en geboortedatum partner.

Op onze website maken wij gebruik van:
- een contactformulier dat enkel gebruikt kan worden mits het stellen van een actieve
handeling door de betrokkene. Enkel het e-mailadres en de naam van de gebruiker
worden geregistreerd.

Afhankelijk van de interesse die de gebruiker van het contactformulier toont voor onze activiteiten, houden wij deze gegevens voor eventuele latere activiteiten.

Wij bewaren deze gegevens digitaal en dit zolang de personen lid blijven.

De gegevens van leden die de club verlaten, worden gewist.

Op onze website maken wij geen gebruik van cookies.

Wij versturen geen nieuwsbrieven.

Indien u ons gegevens meedeelt van derden, dient u de betrokken personen hiervan op de hoogte te brengen.

Verwerkingsdoeleinden
FOC Leuven verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens met als doel het ledenbeheer te organiseren (o.a. ledenadministratie, facturatie, het op de hoogte brengen van acties en activiteiten) en de ondersteuning van de werking van de club.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Wij verwerken uw gegevens op basis van volgende gronden:

  • In het kader van de uitvoering van de overeenkomst/lidmaatschap
  • Teneinde te voldoen aan alle wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen die op ons rusten;
  • Indien dit ons gerechtvaardigd belang betreft;
  • Indien wij uw toestemming gekregen hebben;

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is voor de werking van onze club, zullen de persoonsgegevens van de betrokkenen worden gedeeld met andere entiteiten (bvb FOC District D102 België, FO international)

Wij verzoeken deze ontvangers steeds de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) en zolang de betrokkenen lid blijven.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de betrokkene het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen kan u een bericht sturen naar .

Vragen en klachten
Indien u een vraag of een klacht heeft over ons privacybeleid, kan u ons steeds
contacteren via

Als betrokkene beschikt u tevens over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35,
1000 Brussel - ).

Namens FOCLeuven vzw