Fifty-One
International Club
Leuven

logo FOC Leuven

De structuur van Fifty-One International berust op Fifty-One Clubs, verenigd in districten die onder de verantwoordelijkheid van een gouverneur staan.

De Clubs zijn de fundamentele bouwstenen van Fifty-One International. Hun vitaliteit en dynamisme bepalen deze van de ganse beweging.

De Club functioneert onder de leiding van een comité dat bestaat uit de voorzitter, de past-voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester en de protocolchef.

De leden van de Club vergaderen twee maal per maand (eenmaal voor de Ladies en de Juniors), waarbij het avondmaal gebruikt wordt. Tijdens deze vergaderingen worden de activiteiten van de Club voorbereid en worden programma’s opgesteld. Vaak wordt de vergadering opgeluisterd door een gastspreker wat een verrijking is voor de bijeenkomst en de kennis van de leden.
De betrokkenheid en de stiptheid van de leden bepaalt de goede werking van een Club.

Om onderlinge contacten zo vruchtbaar mogelijk te laten verlopen, recruteert Fifty-One haar leden binnen bepaalde professionele classificaties, aldus de banden tussen verschillende beroepen en disciplines bevorderend. Om voldoende diversiteit in de aanwezige beroepen te garanderen, worden per Club slechts 2 leden van eenzelfde classificatie toegelaten.

De geest van de Fifty-One Club wordt gekenmerkt door spontane vriendschap, waarin de persoonlijkheid van éénieder zich kan ontplooien. De contacten tussen de leden dragen bij tot een ruimer begrip en een wederzijdse verrijking.